HUMANITARNA ORGANIZACIJA DORA


Ulica kralja Zvonimira 17
10000 Zagreb
tel:  385-1-5804-300
fax: 385-1-5804-333

dora@dora.hr

RAČUN

IBAN: HR2323600001101411967
SWIFT CODE:  ZABA HR 2X

OIB: 44808002816
MB: 0211788
Početna » O nama » Statut

Statut

 
 
Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ( Narodne novine Republike Hrvatske br.74/2014.) i članka 4. Zakona o humanitarnoj pomoći (Narodne novine Republike Hrvatske br.128/2010.), XII. Skupština Humanitarne organizacije DORA, održana 23. rujna, 2015.godine donijela je
 
 
S T A T U T
 
Humanitarne organizacije DORA
 
 
I. Temeljne odredbe
 
Članak 1.
 
Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i područjima djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu; o načinu osiguranja javnog djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima, te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izbora, opoziva, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata, te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; o međusobnim pravima i obvezama udruge i ustrojstvenih oblika;  prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge,  o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge, te o drugim pitanjima od značaja za rad Humanitarne organizacije DORA ( u daljnjem tekstu: udruga ).
 
     Članak 2.
 
U ovom Statutu, kao i odlukama / aktima / rješenjima koja se donose na temelju njega, koristi se isključivo muški rod za izraze koji imaju rodno značenje, ali se isti izrazi ravnopravno odnose i na ženski rod te se obvezno moraju koristiti u ženskom rodu kada se odnose na imenovanu žensku osobu.
 
II. Naziv, sjedište, pečat i zastupanje udruge
 
Članak 3.
 
Naziv udruge je: Humanitarna organizacija DORA.
 
Skraćeni naziv udruge je: HO DORA.
 
Naziv udruge na engleskom jeziku je: DORA Humanitarian Organization.
 
Sjedište udruge je u Zagrebu.
 
Odluku o promjeni adrese donosi Upravni odbor.
 
Članak 4.
 
Udruga  ima pravokutni pečat s obodnicom, dužine 40 milimetra,  visine  20 milimetara na kojoj je napisan tekst tiskanim slovima Humanitarna organizacija DORA i oznaka sjedišta Zagreb ispod toga.
 
Pečat čuva predsjednik udruge, a u njegovoj odsutnosti zamjenik predsjednika.
 
Predsjednik udruge može iznimno ovlastiti i člana Upravnog odbora za čuvanje pečata na određeni rok.
 
Članak 5.
 
Udrugu predstavlja i zastupa predsjednik i zamjenik predsjednika prema svojim ovlastima.
 
Iznimno Upravni odbor može ovlastiti i druge osobe za predstavljanje i zastupanje, ali samo u granicama danih ovlaštenja na određeno vrijeme.
 
Članak 6.
 
Udruga je  osnovana kao nevladina, neprofitna i nepolitička pravna osoba pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba, te je dobila odobrenje za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći od Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba na temelju slobodno i dragovoljno izražene volje  volontera, donatora, drugih  građana i pravnih osoba radi pomaganja socijalno ugroženoj djeci i mladima te zaštiti  njihovih prava bez namjere stjecanja dobiti u skladu s ciljevima  utvrđenim ovim Statutom .
 
 
III. Ciljevi, ciljane skupine, područja djelovanja i djelatnost udruge
 
Članak 7.
 
Ciljevi
 
Pomaganje i osiguravanje uvjeta za redovito školovanje i obrazovanje djece i mladih koji dolaze iz socijalno ugroženih obitelji i ranjivih skupina da se integriraju sa svojim vršnjacima i da prerano ne izlaze iz sustava školovanja s ciljem da  steknu  stručne kvalifikacije  prema svojim željama i mogućnostima za budući samostalan život te za dostojno i lakše zapošljavanje.
 
Pružanje svih oblika humanitarne pomoći i podrške za poboljšanje životnih i zdravstvenih uvjeta djece i mladih, njihovih obitelji, te zaštita i promicanje  njihovih ljudskih i dječjih prava, prava obitelji te prava mladih s ciljem efikasne dugoročne borbe za izlazak iz rizika siromaštva i protiv isključenosti iz društvene zajednice.
 
Promicanje načela volontiranja, društvene solidarnosti, nenasilja, tolerancije, društveno korisnog rada, međunarodne suradnje i mobilnosti obrazovanja.
 
Promicanje demokratskih kultura civilnog društva, zaštita ljudskih i dječjih prava i njihovog dostojanstva.
 
Podizanje svijesti kod djece i mladih o zaštiti okoliša i prirode, promicanje zdravog načina života i prehrane, poticanje svijesti o razvoja ruralnih i urbanih područja prilagođenih pojedincu, poticanje športskih aktivnosti,  očuvanje i zaštita zdravlja, smanjenje onečišćenja okoliša, zaštita i očuvanje voda.
 
Podizanje svijesti o važnosti i promicanju inovativnosti i kompetencija među djecom i mladima.
 
  
Članak 8.
 
Ciljane skupine
 
Korisnici pomoći o kojima udruga skrbi  i promiče njihova prava i interese  su:
 
- malodobna djeca i mladi svih dobnih skupina i članovi njihovih obitelji.
 
- učenici, srednjoškolci, studenti, nezaposleni, bolesni, invalidi, djeca s posebnim potrebama koji dolaze iz ranjivih obitelji i skupina, obitelji koje su socijalno ugrožene, žive u riziku siromaštva i socijalne isključenosti.
 
- djeca i mladi koji dolaze iz obitelji koje su korisnice socijalne skrbi, ratnih stradalnika, azilanata, nezaposlenih roditelja, bez jednog ili oba roditelja, samohranih roditelja, višebrojnih obitelji i svih obitelji u potrebi.
 
- sva djeca i mladi te njihove obitelji u potrebi bez obzira na nacionalnu, vjersku, rodnu, dobnu, rasnu, manjinsku i ostalu pripadnost.
 
Volonteri i donatori udruge su fizičke i pravne osobe u zemlji i inozemstvu, koje svojim dragovoljnim besplatnim radom, i besplatnim pružanjem usluga te bezuvjetnim financijskim i materijalnim donacijama pomažu u ostvarenju ciljeva neprofitne udruge.
 
Članak 9.
 
Područja djelovanja sukladno ciljevima
 
Socijalna djelatnost: socijalna pomoć i podrška, humanitarna pomoć
Ljudska prava: suzbijanje i zaštita od diskriminacije
Demokratska politička kultura:  volonterstvo, promicanje društvene solidarnosti, razvoj civilnog društva i razvoj lokalne zajednice
Zaštita okoliša i prirode
 
 
Članak 10.
 
Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi
 
Pružanje višegodišnje planirane financijske,  materijalne,  nematerijalne i uslužne  potpore i pomoći pri redovitom školovanju i obrazovanju djece i mladih kroz usvojene programe stipendiranja srednjoškolaca i studenata, kumstava za malodobnu djecu i njihove obitelji, te namjenske pomoći i ugovorom regulirane pomoći.
 
Pružanje jednokratne ili povremene namjenske financijske, materijalne i nematerijalne pomoći u hrani, odjeći, obući, školskim potrepštinama, lijekovima, tjelesnim pomagalima, namještaju, tehničkim pomagalima i svemu neophodnom za poboljšanje kvalitete životnog i zdravstvenog standarda djece, mladih i članova njihovih obitelji registriranih korisnika pomoći udruge.
 
Pružanje trenutne i hitne humanitarne pomoći i podrške za osnovne životne potrebe djece i obitelji koje žive u riziku od siromaštva i socijale isključenosti, nezaposlenima, beskućnicima, azilantima, invalidima, višečlanim obiteljima,  samohranim roditeljima, žrtvama katastrofa, poplava, potresa, terorizma, te pomoć svima potrebitima.
 
Organiziranje humanitarnih priredbi, godišnjih / tradicionalnih i povremenih akcija, druženja, izložbi, stručnih / edukativnih seminara, konferencija, sportskih prigodnih druženja, aukcije umjetnina i vrijednih predmeta, obilježavanja prigodnih datuma u skladu s ciljevima udruge, druženja s korisnicima pomoći i ranjivim skupinama.
 
Postavljanje kasica za milodare diljem Hrvatske na vidljiva mjesta u prostorima pravnih osoba (pošte, banke, trgovački lanci, apoteke i dr.) temeljem međusobnog ugovora o suradnji, briga volontera o njihovom pražnjenju, zamjeni, brojanju novčića i pomoć pri evidenciji u središnjem uredu prema internom pravilniku o postupanju s kasicama.
 
Pomoć i potpora pri integraciji i povratku u sustav redovitog školovanja i obrazovanja mladih, zagovaranje i pomoć pri dostojnom zapošljavanju mladih.
 
Promicanje volonterskog rada i društvene solidarnosti među građanstvom, posebno među mladima.
 
Promicanje korporativne etike i kulture kod pravnih osoba u sklopu njihove strategije društveno odgovornog ponašanja i sudjelovanja u pomoći od javnog interesa za cijelu društvenu zajednicu kroz razvijanje raznih individualnih projekata i akcija modeliranih prema željama i mogućnostima svake pravne osobe.
 
Prikupljanje financijskih,  materijalnih, nematerijalnih sredstava  i usluga od fizičkih i pravnih osoba putem senzibiliziranja javnosti od dugoročne opasnosti  ukorjenjivanja siromaštva među mladima za cijelu društvenu zajednicu.
 
Pomoć i podrška u prevenciji i suzbijanju raznih ovisnosti kod mladih.
 
Promicanje i podrška međunarodne suradnje i mobilnosti obrazovanja.
 
Organiziranje edukativnih predavanja, igraonica, tečajeva,natjecanja,te sudjelovanje u organiziranju edukativnih izleta, ljetovanja i zimovanja u zemlji i inozemstvu za ciljane skupine udruge.
 
Praćenje javnih politika, suradnja i mogućnost partnerskog/projektnog povezivanja s tijelima lokalne i državne vlasti, javnim ustanovama, odgojnim i obrazovnim institucijama te svim mjerodavnim tijelima i institucijama oko promicanja i zagovaranja jednakosti prava na obrazovanje i dostojan život djece i mladih u skladu s ciljevima udruge.
 
Suradnja s drugim udrugama, organizacijama civilnog društva, neprofitnim i strukovnim organizacijama u zemlji i inozemstvu, posebno s hrvatskim iseljeništvom na realizaciji ciljeva i djelatnosti udruge.
 
Gospodarske djelatnosti udruge su: prodaja knjiga, dječjih radova, razglednica i darovanih predmeta izvan prodavaonica na malo sukladno Zakonu o trgovini.

 

Kumstvo - Stipendiranje


"Dobročinstvo je jedino blago koje se povećava dijeljenjem".
Cesare Cantu