HUMANITARNA ORGANIZACIJA DORA


Ulica kralja Zvonimira 17
10000 Zagreb
telefon 385-1-5804-300
tel/fax. 385-1-5804-333

dora@dora.hr

RAČUNI

Kunski račun
ZAGREBAČKA BANKA d.d.
HR2323600001101411967

Devizni račun
SWIFT CODE ZABA HR 2X
IBAN HR 4723 60000 1500 257396

OIB: 44808002816
MB: 0211788 
Početna » O nama » Statut

Statut

 
 
Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ( Narodne novine Republike Hrvatske br.74/2014.) i članka 4. Zakona o humanitarnoj pomoći (Narodne novine Republike Hrvatske br.128/2010.), XII. Skupština Humanitarne organizacije DORA, održana 23. rujna, 2015.godine donijela je
 
 
S T A T U T
 
Humanitarne organizacije DORA
 
 
I. Temeljne odredbe
 
Članak 1.
 
Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i područjima djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu; o načinu osiguranja javnog djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima, te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izbora, opoziva, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata, te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; o međusobnim pravima i obvezama udruge i ustrojstvenih oblika;  prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge,  o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge, te o drugim pitanjima od značaja za rad Humanitarne organizacije DORA ( u daljnjem tekstu: udruga ).
 
     Članak 2.
 
U ovom Statutu, kao i odlukama / aktima / rješenjima koja se donose na temelju njega, koristi se isključivo muški rod za izraze koji imaju rodno značenje, ali se isti izrazi ravnopravno odnose i na ženski rod te se obvezno moraju koristiti u ženskom rodu kada se odnose na imenovanu žensku osobu.
 
II. Naziv, sjedište, pečat i zastupanje udruge
 
Članak 3.
 
Naziv udruge je: Humanitarna organizacija DORA.
 
Skraćeni naziv udruge je: HO DORA.
 
Naziv udruge na engleskom jeziku je: DORA Humanitarian Organization.
 
Sjedište udruge je u Zagrebu.
 
Odluku o promjeni adrese donosi Upravni odbor.
 
Članak 4.
 
Udruga  ima pravokutni pečat s obodnicom, dužine 40 milimetra,  visine  20 milimetara na kojoj je napisan tekst tiskanim slovima Humanitarna organizacija DORA i oznaka sjedišta Zagreb ispod toga.
 
Pečat čuva predsjednik udruge, a u njegovoj odsutnosti zamjenik predsjednika.
 
Predsjednik udruge može iznimno ovlastiti i člana Upravnog odbora za čuvanje pečata na određeni rok.
 
Članak 5.
 
Udrugu predstavlja i zastupa predsjednik i zamjenik predsjednika prema svojim ovlastima.
 
Iznimno Upravni odbor može ovlastiti i druge osobe za predstavljanje i zastupanje, ali samo u granicama danih ovlaštenja na određeno vrijeme.
 
Članak 6.
 
Udruga je  osnovana kao nevladina, neprofitna i nepolitička pravna osoba pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba, te je dobila odobrenje za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći od Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba na temelju slobodno i dragovoljno izražene volje  volontera, donatora, drugih  građana i pravnih osoba radi pomaganja socijalno ugroženoj djeci i mladima te zaštiti  njihovih prava bez namjere stjecanja dobiti u skladu s ciljevima  utvrđenim ovim Statutom .
 
 
III. Ciljevi, ciljane skupine, područja djelovanja i djelatnost udruge
 
Članak 7.
 
Ciljevi
 
Pomaganje i osiguravanje uvjeta za redovito školovanje i obrazovanje djece i mladih koji dolaze iz socijalno ugroženih obitelji i ranjivih skupina da se integriraju sa svojim vršnjacima i da prerano ne izlaze iz sustava školovanja s ciljem da  steknu  stručne kvalifikacije  prema svojim željama i mogućnostima za budući samostalan život te za dostojno i lakše zapošljavanje.
 
Pružanje svih oblika humanitarne pomoći i podrške za poboljšanje životnih i zdravstvenih uvjeta djece i mladih, njihovih obitelji, te zaštita i promicanje  njihovih ljudskih i dječjih prava, prava obitelji te prava mladih s ciljem efikasne dugoročne borbe za izlazak iz rizika siromaštva i protiv isključenosti iz društvene zajednice.
 
Promicanje načela volontiranja, društvene solidarnosti, nenasilja, tolerancije, društveno korisnog rada, međunarodne suradnje i mobilnosti obrazovanja.
 
Promicanje demokratskih kultura civilnog društva, zaštita ljudskih i dječjih prava i njihovog dostojanstva.
 
Podizanje svijesti kod djece i mladih o zaštiti okoliša i prirode, promicanje zdravog načina života i prehrane, poticanje svijesti o razvoja ruralnih i urbanih područja prilagođenih pojedincu, poticanje športskih aktivnosti,  očuvanje i zaštita zdravlja, smanjenje onečišćenja okoliša, zaštita i očuvanje voda.
 
Podizanje svijesti o važnosti i promicanju inovativnosti i kompetencija među djecom i mladima.
 
  
Članak 8.
 
Ciljane skupine
 
Korisnici pomoći o kojima udruga skrbi  i promiče njihova prava i interese  su:
 
- malodobna djeca i mladi svih dobnih skupina i članovi njihovih obitelji.
 
- učenici, srednjoškolci, studenti, nezaposleni, bolesni, invalidi, djeca s posebnim potrebama koji dolaze iz ranjivih obitelji i skupina, obitelji koje su socijalno ugrožene, žive u riziku siromaštva i socijalne isključenosti.
 
- djeca i mladi koji dolaze iz obitelji koje su korisnice socijalne skrbi, ratnih stradalnika, azilanata, nezaposlenih roditelja, bez jednog ili oba roditelja, samohranih roditelja, višebrojnih obitelji i svih obitelji u potrebi.
 
- sva djeca i mladi te njihove obitelji u potrebi bez obzira na nacionalnu, vjersku, rodnu, dobnu, rasnu, manjinsku i ostalu pripadnost.
 
Volonteri i donatori udruge su fizičke i pravne osobe u zemlji i inozemstvu, koje svojim dragovoljnim besplatnim radom, i besplatnim pružanjem usluga te bezuvjetnim financijskim i materijalnim donacijama pomažu u ostvarenju ciljeva neprofitne udruge.
 
Članak 9.
 
Područja djelovanja sukladno ciljevima
 
Socijalna djelatnost: socijalna pomoć i podrška, humanitarna pomoć
Ljudska prava: suzbijanje i zaštita od diskriminacije
Demokratska politička kultura:  volonterstvo, promicanje društvene solidarnosti, razvoj civilnog društva i razvoj lokalne zajednice
Zaštita okoliša i prirode
 
 
Članak 10.
 
Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi
 
Pružanje višegodišnje planirane financijske,  materijalne,  nematerijalne i uslužne  potpore i pomoći pri redovitom školovanju i obrazovanju djece i mladih kroz usvojene programe stipendiranja srednjoškolaca i studenata, kumstava za malodobnu djecu i njihove obitelji, te namjenske pomoći i ugovorom regulirane pomoći.
 
Pružanje jednokratne ili povremene namjenske financijske, materijalne i nematerijalne pomoći u hrani, odjeći, obući, školskim potrepštinama, lijekovima, tjelesnim pomagalima, namještaju, tehničkim pomagalima i svemu neophodnom za poboljšanje kvalitete životnog i zdravstvenog standarda djece, mladih i članova njihovih obitelji registriranih korisnika pomoći udruge.
 
Pružanje trenutne i hitne humanitarne pomoći i podrške za osnovne životne potrebe djece i obitelji koje žive u riziku od siromaštva i socijale isključenosti, nezaposlenima, beskućnicima, azilantima, invalidima, višečlanim obiteljima,  samohranim roditeljima, žrtvama katastrofa, poplava, potresa, terorizma, te pomoć svima potrebitima.
 
Organiziranje humanitarnih priredbi, godišnjih / tradicionalnih i povremenih akcija, druženja, izložbi, stručnih / edukativnih seminara, konferencija, sportskih prigodnih druženja, aukcije umjetnina i vrijednih predmeta, obilježavanja prigodnih datuma u skladu s ciljevima udruge, druženja s korisnicima pomoći i ranjivim skupinama.
 
Postavljanje kasica za milodare diljem Hrvatske na vidljiva mjesta u prostorima pravnih osoba (pošte, banke, trgovački lanci, apoteke i dr.) temeljem međusobnog ugovora o suradnji, briga volontera o njihovom pražnjenju, zamjeni, brojanju novčića i pomoć pri evidenciji u središnjem uredu prema internom pravilniku o postupanju s kasicama.
 
Pomoć i potpora pri integraciji i povratku u sustav redovitog školovanja i obrazovanja mladih, zagovaranje i pomoć pri dostojnom zapošljavanju mladih.
 
Promicanje volonterskog rada i društvene solidarnosti među građanstvom, posebno među mladima.
 
Promicanje korporativne etike i kulture kod pravnih osoba u sklopu njihove strategije društveno odgovornog ponašanja i sudjelovanja u pomoći od javnog interesa za cijelu društvenu zajednicu kroz razvijanje raznih individualnih projekata i akcija modeliranih prema željama i mogućnostima svake pravne osobe.
 
Prikupljanje financijskih,  materijalnih, nematerijalnih sredstava  i usluga od fizičkih i pravnih osoba putem senzibiliziranja javnosti od dugoročne opasnosti  ukorjenjivanja siromaštva među mladima za cijelu društvenu zajednicu.
 
Pomoć i podrška u prevenciji i suzbijanju raznih ovisnosti kod mladih.
 
Promicanje i podrška međunarodne suradnje i mobilnosti obrazovanja.
 
Organiziranje edukativnih predavanja, igraonica, tečajeva,natjecanja,te sudjelovanje u organiziranju edukativnih izleta, ljetovanja i zimovanja u zemlji i inozemstvu za ciljane skupine udruge.
 
Praćenje javnih politika, suradnja i mogućnost partnerskog/projektnog povezivanja s tijelima lokalne i državne vlasti, javnim ustanovama, odgojnim i obrazovnim institucijama te svim mjerodavnim tijelima i institucijama oko promicanja i zagovaranja jednakosti prava na obrazovanje i dostojan život djece i mladih u skladu s ciljevima udruge.
 
Suradnja s drugim udrugama, organizacijama civilnog društva, neprofitnim i strukovnim organizacijama u zemlji i inozemstvu, posebno s hrvatskim iseljeništvom na realizaciji ciljeva i djelatnosti udruge.
 
Gospodarske djelatnosti udruge su: prodaja knjiga, dječjih radova, razglednica i darovanih predmeta izvan prodavaonica na malo sukladno Zakonu o trgovini.

 

 Alen Đ.(rođen 1994.)
Živi sa samohranom majkom u Gunji od socijalne pomoći i majčinog povremenog rada. Alen je uzoran i odličan učenik. Vrlo komunikativan i aktivan u društvenom životu.
 Snježana Đ.  (rođena 1994.)dolazi iz četveročlane obitelji koja  živi skromno u Gunji od socijalne pomoći  i povremenog rada roditelja. Snježana je dobra učenica i vrlo aktivna u društvenom životu lokalne zajednice. Stipendija joj je neophodna za školski pribor i osnovnu odjeću...
 Tamara G. rođena 1996.godine u Splitu, odlična učenica 3.razreda srednje škole u Splitu. Šesteročlana obitelj živi od očeve skromne mirovine, majka nezaposlena, četvero djece se školuje. Prihod po članu je 625,00 kn/mj. Stipendija joj je neophodna za osnovne životne potrebe.
 Peteročlana obitelj iz Istre živi skromno kao podstanari, otac jedini zaposlen. Četverogodišnja kći operirala tumor na trbušnoj šupljini, trenutno je na kemoterapiji radi metastaza koje su se pojavile na drugom mjestu na tijelu. Neophodna im je novčana pomoć za najosnovnije životne potrebe i lijekove za kćer.
Peteročlana obitelj iz Virovitičko-Podravske županije  živi izrazito skromno pošto su oba roditelja nezaposlena. Jedina stalna primanja su dječji doplatak i socijalna pomoć čija sredstva nisu dovoljna za školovanje troje maloljetne djece. Potrebna im je novčana pomoć za najosnovnije životne potrebe, higijenske potrepštine i školski pribor.
 
Peteročlana obitelj iz Siska s troje  malodobne djece živi u podstanarskom stanu. Otac, hrvatski branitelj, zaposlen kao građevinski radnik  jedva uzdržava obitelj. Neophodna im je pomoć u hrani, odjeći, obući i higijenskim potrepštinama.

Kumstvo - Stipendiranje


"Dobročinstvo je jedino blago koje se povećava dijeljenjem".
Cesare Cantu