HUMANITARNA ORGANIZACIJA DORA


Ulica kralja Zvonimira 17
10000 Zagreb
tel:  385-1-5804-300
fax: 385-1-5804-333

dora@dora.hr

RAČUN

IBAN: HR2323600001101411967
SWIFT CODE:  ZABA HR 2X

OIB: 44808002816
MB: 0211788
Početna » O nama » Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija za srednjoškolce i studente

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija za srednjoškolce i studente

 
 
PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I POSTUPKU DODJELE
STIPENDIJA ZA SREDNJOŠKOLCE I STUDENTE
 
 
Na temelju članaka 7., 8., 10. i 24. Statuta Humanitarne organizacije DORA  Upravni odbor je objavio čistopis gore navedenog Pravilnika  iz prethodnih godina zbog izmjene zakonske regulative o zaštiti osobnih podataka pojedinaca, njihovoj obradi te slanju podataka trećim osobama, dana  02.09.2022.  na  sjednici Upravnog odbora DORE.
 
 1. UVODNE ODREDBE
 
DORA je osnovana prema članku 6. Statuta kao nevladina, neprofitna i nepolitička pravna osoba pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba za ciljane skupine pružanja potpore socijalno ugroženoj djeci i mladima te zaštiti njihovih prava bez namjene stjecanja dobiti u skladu s ciljevima utvrđenim Statutom.
Djelomično citiramo niže navedene Članke Statuta koji reguliraju dodjelu stipendija:

Citat:
„ Članak 7. Ciljevi
 
Pomaganje i osiguravanje uvjeta za redovito školovanje i obrazovanje djece i mladih koji dolaze iz socijalno ugroženih obitelji i ranjivih skupina da se integriraju sa svojim vršnjacima i da prerano ne izlaze iz sustava školovanja s ciljem da  steknu  stručne kvalifikacije  prema svojim željama i mogućnostima za budući samostalan život te za dostojno i lakše zapošljavanje.
 
Članak 8. Ciljane skupine
 
- malodobna djeca i mladi svih dobnih skupina i članovi njihovih obitelji.
 
- učenici, srednjoškolci, studenti, nezaposleni, bolesni, invalidi, djeca s posebnim potrebama koji dolaze iz ranjivih obitelji i skupina, obitelji koje su socijalno ugrožene, žive u riziku siromaštva i socijalne isključenosti.
 
- djeca i mladi koji dolaze iz obitelji koje su korisnice socijalne skrbi, ratnih stradalnika, azilanata, nezaposlenih roditelja, bez jednog ili oba roditelja, samohranih roditelja, višebrojnih obitelji i svih obitelji u potrebi.
 
- sva djeca i mladi te njihove obitelji u potrebi bez obzira na nacionalnu, vjersku, rodnu, dobnu, rasnu, manjinsku i ostalu pripadnost.
 
 
Članak 10. Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi
 
Pružanje višegodišnje planirane financijske,  materijalne,  nematerijalne i uslužne  potpore i pomoći pri redovitom školovanju i obrazovanju djece i mladih kroz usvojene programe stipendiranja srednjoškolaca i studenata, kumstava za malodobnu djecu i njihove obitelji, te namjenske pomoći i ugovorom regulirane pomoći.
 
 
Članak 24. Djelokrug rada Upravnog odbora
 
Brine se o prikupljanju financijske i druge imovine te raspolaže istom na način da očuva njezinu vrijednost domaćinskim upravljanjem s ciljem pomaganja što većem broju djece i mladeži za njihovo školovanje i poboljšanje teških uvjeta života.
 
Imenuje komisije, odbore, povjerenstva i druga radna tijela koja nemaju  pravnu osobnost. „
Kraj citata.
 
 
 1. UVJETI I KRITERIJI DODJELE STIPENDIJA
 1. Pravo na stipendiju imaju svi učenici i studenti koji se redovito besplatno školuju u RH bez obzira na nacionalnost, manjinsku ili vjersku pripadnost i svi koji imaju reguliran status boravka u RH.
 2. Dobar uspjeh u srednjim školama i na fakultetima, minimalan prosjek ocjena od 3.00 za predhodnu šk./ak. godinu. Prednost imaju kandidati s boljim prosjekom ocjena.
 3. DORINI stipendisti iz prethodnih godina s boljim prosjekom ocjena.
 4. Posebne kriterije imaju kandidati  sa posebnim potrebama i oni koji se školuju po posebnim zakonima, djeca stradalnika Domovinskog rata čije obitelji žive u teškim socijalnim uvjetima i svi oni koji su invalidi, bolesni, zlostavljani,  djeca progranika, migranata, azilanata, stradalnici elementarnih nepogoda, ratova i svi kojima je potrebna posebna pomoć.
 
 1. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJA
 
Upravni odbor u okviru svojih ovlasti donošenja financijskih odluka i upravljanja Fondom za stipendiranje raspisuje u rujnu tekuće godine javni natječaj za dodjelu godišnjih  stipendija u minimalnom iznosu 7.535,00 kn godišnje ili 1.000,00 eura,  što u mjesečnim obrocima iznosi 753,50 kn ili  protuvrijednost 100 eura mjesečno.
Natječaj se  objavljuje na web stranici www.dora.hr .
Obrazac za prijavu na Natječaj kao i Izjava  kandidata o privoli za obradu osobnih podataka su priloženi ovom Pravilniku i čine njegov sastavni dio.
DORA s korisnikom stipendije zaključuje Ugovor o stipendiranju.
U slučaju da je individualni donator stipendije  fizička ili pravna osoba, DORA potpisuje trostrani Ugovor sa donatorom stipendije i korisnikom stipendije. Tada godišnja stipendija može biti veća od 7.535,00 kn, uz mjesečne isplate kroz 12 mjeseci.
Ukoliko Donator iz opravdanih razloga odustane od daljnjeg stipendiranja tijekom  tekuće školske/akademske godine, DORA se obvezuje  da će korisniku nastaviti isplaćivati minimalnu stipendiju u visini 753,50 kn mjesečno ili 100 eura za 10 mjeseci do ukupnog iznosa od 7.535,00 kn ili 1.000,00 eura za cijelu školsku godinu.  U taj iznos je uključen i iznos uplaćen od donatora. Davatelj stipendije će o ovome odmah obavijestiti korisnika stipendije.
 
 
 1. RAD POVJERENSTVA ZA DODJELU STIPENDIJA
 
Upravni odbor na prijedlog predsjednice/predsjednika imenuje Povjerenstvo za dodjelu stipendija  koje će provesti natječaj, utvrditi rezultate i izraditi prijedlog Opće liste dobitnika stipendija koji zadovoljavaju uvjete natječaja.
Upravni odbor donosi odluku o ukupnom broju stipendija za tekuću/akademsku godinu i ukupnom godišnjem iznosu za isplatu stipendija, ovisno o visini raspoloživog Fonda za stipendiranje.
Povjerenstvo će usvojiti konačnu dobitnu Listu kandidata za stipendije prema trenutnim financijskim mogućnostima Udruge koju će javno objaviti na web stranici, poštujući zakonske  odredbe o zaštiti osobnih podataka kandidata.
Od kandidata koji zadovoljavaju uvjete Natječaja a nalaze se u iznimno teškim socijalnim uvjetima a nisu na dobitnoj Listi,   Povjerenstvo će među njima izvršiti izbor kandidata
i  usvojiti će tzv. „Listu prioriteta“ za koju će uz pomoć individualnih donatora i  dodatnim humanitarnom aktivnostima Udruge osigurati  dodatna sredstva za njihove stipendije.
U slučaju da dobitnik stipendije nije priložio vjerodostojnu dokumentaciju ili odustane od stipendije ili dobije stipendiju od drugog donatora, DORA će odobriti stipendiju kandidatu  s Liste prioriteta.
Odobrene stipendije se isplaćuju do 15. u mjesecu retrogradno mjesečno na žiro račun stipendista počevši od mjeseca studenog tekuće godine.
 
 
 1. PRAVA I OBVEZE STIPENDISTA
 
Korisnici DORINE stipendije i/ili njihovi skrbnici su obavezni izvještavati DORU o školskim/fakultetskim rezultatima i mogućim potreškoćama i problemima tijekom šk./ak. godine.
Poželjno je da korisnici stipendije povremeno dragovoljno sudjeluju kao volonteri u humanitarnom radu udruge  i u humanitarnim akcijama prema svojim mogućnostima.
Dobitnici stipendije ne mogu istovremeno primati i drugu stipendiju te su dužni u slučaju dobivanja povoljnije stipendije odmah  o tome obavijestiti  Ured DORE zbog raskida Ugovora.
 
 1. ZAVRŠNE ODREDBE
 
Tumačenje Pravilnika u slučaju nastupa nepredviđenih okolnosti, na prijedlog predsjednice/predsjednika daje Upravni odbor.
 
Izrazi korišteni u ovom Pravilniku koji imaju rodno značenje, korišteni su neutralno i odnose se jednako na ženski i muški rod.
 
 
Prilozi:
 1. Obrazac za prijavu na Natječaj za dodjelu stipendije
 2. Izjava kandidata o privoli za obradu osobnih podataka
 
 
 U Zagrebu, 02.09.2022.
  
  
Jadranka-Jasminka Granić,
predsjednica Upravnog odbora

Kumstvo - Stipendiranje


"Dobročinstvo je jedino blago koje se povećava dijeljenjem".
Cesare Cantu