HUMANITARNA ORGANIZACIJA DORA


Ulica kralja Zvonimira 17
10000 Zagreb
tel:  385-1-5804-300
fax: 385-1-5804-333

dora@dora.hr

RAČUNI

Kunski račun
ZAGREBAČKA BANKA d.d.
HR2323600001101411967

Devizni račun
SWIFT CODE ZABA HR 2X
IBAN HR 4723 60000 1500 257396

OIB: 44808002816
MB: 0211788 
Početna » Natječaj za stipendije za 2023./2024. šk./ak. god.

Natječaj za stipendije za 2023./2024. šk./ak. god.

 
Humanitarna organizacija DORA, Ulica kralja Zvonimira 17, Zagreb (u daljnjem tekstu: Udruga) u skladu sa Zakonom o udrugama (Narodne novine br.  74/2014, 70/2017, 98/2019, 151/2022 ) i Zakonom o humanitarnoj pomoći (Narodne novine br.  102/2015, 98/2019 ) ,  člancima 7., 8., 10. i 24. Statuta Udruge,  Pravilnika  o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija za srednjoškolce i studente i Odluke Upravnog odbora od 13. rujna 2023. godine raspisuje
 
NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA
za 2023./2024. školsku/akademsku godinu


I.
Na Natječaj se mogu prijaviti srednjoškolci i studenti koji  pohađaju besplatne srednje škole ili fakultete u Republici Hrvatskoj i ispunjavaju uvjete iz „Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija za srednjoškolce i studente“ objavljenom na službenim internetskim stranicama Udruge, www.dora.hr .
Natječaj je otvoren od 15. rujna 2023. a prijave za Natječaj se zaprimaju sa zaključno  navedenim datumom slanja  31. listopada 2023. godine.
 
II.
Ukupni iznos godišnje stipendije iznosi 1.000,00 eura godišnje. Obrok mjesečne stipendije iznosi  100 eura mjesečno, a počinje teći od studenog 2023. do kolovoza 2024. godine (ukupno 10 obroka).
 
III.
Prijave za Natječaj mogu se poslati na dva načina, i to: preporučenom poštom do 31.10.2023. (uključivo taj datum )  ili osobno uručiti u Uredu DORE od 10 do 15 sati od ponedjeljka do petka na  adresi Udruge:  Ulica kralja Zvonimira 17/IV kat, Zagreb.
 
IV.
Pravo na stipendiju  mogu ostvariti:
- srednjoškolci i studenti koji  se redovito besplatno školuju u RH, bez obzira na nacionalnost, manjinsku ili vjersku pripadnost i svi koji imaju zakonom reguliran status boravka i pravo školovanja u RH.
- Dobar uspjeh u srednjim školama i na fakultetima, minimalan prosjek ocjena od 3.00 za predhodnu šk./ak. godinu. Prednost imaju kandidati s boljim prosjekom ocjena.
 
- DORINI stipendisti iz prethodnih godina s boljim prosjekom ocjena.
 
Posebne kriterije imaju kandidati  sa posebnim potrebama i oni koji se školuju po posebnim zakonima, djeca stradalnika Domovinskog rata čije obitelji žive u teškim socijalnim uvjetima i svi oni koji su invalidi, bolesni, zlostavljani,  djeca progranika, migranata, azilanata, stradalnici elementarnih nepogoda, ratova i svi kojima je potrebna posebna pomoć. 
 
V.
Upravni odbor imenuje Povjerenstvo za dodjelu stipendija  koje će  donijeti kriterije i utvrditi minimalni prosječni prihod po članu zajedničkog kućanstva za dodjelu stipendija, provesti natječaj, utvrditi rezultate i izraditi prijedlog Opće liste dobitnika stipendija koji zadovoljavaju uvjete natječaja.
Povjerenstvo će izraditi konačnu dobitnu Listu kandidata za stipendije koju će Upravni odbor usvojiti, te će prema trenutnim financijskim mogućnostima Udruge odrediti ukupni broj dobitnika stipendije koju će javno objaviti na web stranici, poštujući zakonske  odredbe o zaštiti osobnih podataka kandidata.
Od kandidata koji zadovoljavaju uvjete Natječaja, a nalaze se u iznimno teškim socijalnim uvjetima a nisu na dobitnoj Listi,   Povjerenstvo će među njima izvršiti izbor kandidata i  usvojiti će tzv. „Listu prioriteta“ za koju će uz pomoć individualnih donatora i  dodatnim humanitarnom aktivnostima Udruge pokušati osigurati  dodatna sredstva za njihove stipendije tijekom tekuće školske/akademske godine.
U slučaju da dobitnik stipendije nije priložio vjerodostojnu dokumentaciju ili odustane od stipendije ili dobije stipendiju od drugog donatora, Udruga će umjesto njega ustupiti i odobriti stipendiju  kandidatu  s Liste prioriteta te s njim potpisati ugovor.
 
VI.
Prijavi je potrebno priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta iz Natječaja (dovoljna je preslika dokumenata, koje nije potrebno ovjeravati).
Prijava na Natječaj sastoji se od obveznog ispunjavanja propisanog Obrasca za prijavu na natječaj za stipendije i Izjave kandidata o privoli za obradu osobnih podataka, vlastoručno potpisanih, kao uvjeta za dobivanje stipendije a nalaze se u prilogu Natječaja.
Napominjemo da uz popunjeni Obrazac za prijave na natječaj obavezno trebate priložiti niže navedenu vjerodostojnu dokumentaciju:
  1. Preslika osobnog dokumenta podnositelja zahtjeva i jednog roditelja ili zakonskog staratelja/udomitelja, s vidljivim brojem  OIB-a  i  OIB-a malodobnog djeteta (osobna iskaznica, putovnica, rodni list ili domovnica djeteta ).
  2. Motivacijsko pismo sa zamolbom i obrazloženjem potrebe za stipendijom sa više podataka  o  otežanim socijalnim, zdravstvenim i drugim uvjetima članova obitelji, otežani uvjeti školovanja samohranih roditelja, bez roditeljske skrbi, (ne)dostupnost škole ili fakulteta, (ne)uvjetima za učenje, liječenje, higijenu, (ne)postojanje uvjeta za razvijanje dodatnih znanja i talenata i sl.
  3. Potvrda o upisu za srednju školu ili fakultet za ovu školsku/akademsku 2023./2024. godinu.
  4. Kopija svjedodžbe ili prijepis ocjena  od prethodne školske/akademske godine.
  5. Potvrdu o obiteljskim primanjima (potvrdu  ili kopiju o  zadnjoj plaći, odrezak zadnje mirovine ili invalidnine, dječjeg doplatka, rješenje o socijalnoj  pomoći i drugim primanjima) ; potvrdu o nezaposlenosti; potvrdu Porezne uprave o primanjima.
Navedena dokumentacija ne smije biti starija  od 3 mjeseca.
 
 
Dodatna neobavezna dokumenatcija koja donosi prednost pri dobivanju stipendije:
  1. Potvrde sa lokalnih, državnih i međunarodnih natjecanja iz područja znanja, sporta, kulture, inovacija  sl.
  2. Potvrde ili svjedodžbe o dodatnim znanjima jezika, informatike, vještina, volontiranja za zajednicu i drugo.
VII.
Prijave koje ne sadržavaju svu traženu obveznu dokumentaciju iz prethodnog članka kao i one poslane nakon isteka natječajnog roka (Članak 1. ) neće biti uzete u razmatranje.
Nije dopušteno da kandidati koji su korisnici neke druge stipendije podnose prijavu na ovaj Natječaj.
 
VIII.
Popis dobitnika stipendije bit će objavljen na internetskoj stranici Udruge 14 dana od donošenja odluke Upravnog odbora, a na  prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendija, te se ta objava smatra važećom za sve podnositelje prijave na Natječaj.
 
IX.
Udruga će sa dobitnicima stipendije zaključiti Ugovore o dodjeli stipendija u kojima će se regulirati sva međusobna prava i obveze dobitnika stipendije i Udruge.
U slučaju da je individualni donator stipendije fizička ili pravna osoba, a stipendija se realizira putem Udruge, tada će se zaključiti trostrani ugovor između donatora, Udruge i dobitnika stipendije o reguliranju svih međusobnih prava i obaveza triju stranaka.
Individualni donatori mogu odobravati i veći iznos godišnje stipendije od one  iz članka 2., maksimalno do 12 obroka. Mogu također stipendirati izvanredne studente, one sa parcijalnom upisom ili ponavljače godine.
 
X.
Stipendija će se dobitnicima isplaćivati u deset (10) mjesečnih obroka počevši od studenog 2023. godine do rujna 2024. godine, retrogradno do 15. u mjesecu za prethodni mjesec na njihov žiro račun otvoren kod poslovne banke u Republici Hrvatskoj.
Dobitnici stipendija su obavezni do 30. studenog 2023. godine  otvoriti  žiro račun kod banke u Republici Hrvatskoj te poslati Udruzi presliku broja računa.
 
XI.
Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na ženski i muški rod.
 

 
HUMANITARNA ORGANIZACIJA DORA

Kumstvo - Stipendiranje


"Dobročinstvo je jedino blago koje se povećava dijeljenjem".
Cesare Cantu